Североизточна България

Рейтинг:
0 / оценки
Североизточният регион заема 11 928 кв. км. – 10,8% от площта на страната. Той обединява областите с центрове Варна, Добрич и Шумен. Крайбрежието и гр. Варна са притегателни за населението от вътрешността на региона. Мястото му в националната икономика се определя от стъкларската и порцеланово-фаянсовата промишленост, машиностроенето, зърнопроизводството, морския транспорт и туризма. Единствено в тази част на черноморския шелф на страната се добиват полезни изкопаеми.

Североизточна България е предимно равнинна, като голяма част от територията е заета от ниви и обработваеми земи. Запазени са множество естествени местообитания, които днес са защитени територии. В региона има три природни парка, четири обекта в списъка на Юнеско.

В посока изток е Черноморското крайбрежие. На север от град Варна то е разнообразно – бреговете са отвесни, редуващи се с дълги плажни ивици и спокойни заливи.


Лудогорието до преди няколко века е представлявало море от вековни гори, както подсказва и името му. Днес има повече обработваеми земи, но са запазени и големи масиви от гори, където се срещат много диви животни. Релефът като цяло е равнинен, насечен на места от суходолия. В западната част на областта е коритото на река Русенски Лом, където преминава естествената граница на Североизтока с Централна Северна България. При Русе реката се влива в Дунав. Климатът в региона е умерено-континентапен. Лятото е дълго и сухо, а по брега на морето бризът носи допълнителна свежест. Морската вода е подходяща за къпане само през летния сезон. Есента е мека и наситена с цветове. Зимата е сравнително студена. Пролетта носи свежест, идвайки неусетно след зимата. Тук е регионът с най-малко валежи от цяла България.

Градове и села в Североизточна България

Днес Североизточна България е сравнително добре развит регион, в който приоритетни отрасли са туризмът по красивото ни черноморие, земеделието в Добруджа и Лудогорието и промишленото производство в големите градове. Всичко това не би могло да се пресъздаде в която и да било статия само с думи, а трябва да се обходи всеки метър на тези красиви и забележителни наши места, за да върне на преден план красотата на нашата природа.Природните условия в региона са разнообразни и се отличават с регионална специфика. Климатът е умереноконтинентален, като по крайбрежието е изразено морското влияние. Валежните количества са средно около 500 mm и са по-малки от тези за страната. Релефът е разнообразен, преобладават равнини – Добруджа; платовидно-хълмисти земи – Фрагненско, Провадийско, Шуменско, Авренско плато; полупланински релеф – Източна Стара планина; крайморски низини.

Почвените ресурси са едно от най-съществените природни богатства на региона. Те са разнообразни, но преобладават черноземите – Добруджа и Лудогорието, които се характеризират с високо плодородие. В южните части на региона са разпространени сиво-кафявите и кафявите горски почви. Около 60% от поземления фонд на региона са обработваема земя.