Сухиндол

Су̀хиндол е град в Северна България. Той се намира в Област Велико Търново и е в близост до градовете Павликени и Бяла Черква. Градът е административен център на община Сухиндол. Общината се намира в Северна България и е една от съставните на Област Велико Търново. Община Сухиндол има 6 населени места: Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно градище и Сухиндол. 

Географското положение на община Сухиндол определя до голяма степен нейното бъдещо икономическо, социално и културно развитие. Общината разполага с възможности за бърз достъп до земен и въздушен транспорт, което би допринесло за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства. Близостта на общината до Румъния дава възможност за създаване на  сътрудничество на ниво местни власти, бизнес, неправителствен сектор.  

Територията на община Сухиндол спада към Предбалканския физикогеографски район, характеризиращ се с ниски хълмисти ридове. Средната надморска височина е 300 – 400 м. Най-високата точка в границите на общината е връх “Сухиндолски връх” с 482 м надморска височина. Най-ниските райони на територията са разположени по долината на р. Росица и имат надморска височина 130 – 150 м. Високите части на района са изградени върху карстови варовити скали, а в терасата на р. Росица преобладават речни наслаги (алувий). Kлимат

По своите климатични особености общината принадлежи към Средния или Могилен район на Дунавската хълмиста равнина, който пък е част от умереноконтиненталната Европейска климатична област. Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима. Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност. Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най-вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде.Почви

Част от територията на общината попада в севернобългарската горска степна зона, а останалата в полупланинска зона. Заради това разположение, преобладаващите почвени типове са: тъмносивите горски почви, светлосивите горски почви, излужените черноземи, планинските кафяви горски почви, слабоглинестите рендзини (които са типични лозарски почви за производство на качествени вина), алувиални и делувиални ливадни почви по поречието на река Росица (изключително благоприятни за отглеждане на овощни (ябълки) видове,  вкореняване на облагородени лози и зеленчукови култури) и други почви. Основните почвени типа в района са шест. В обработваемите земи мощността на хумусния хоризонт се движи средно на 30-40 см дълбочина, което определя и високия процент продуктивност на почвата.


От водните обекти на територията на общината с най-голямо значение е язовир “Ал. Стамболийски” с обем 220 милиона кубически метра вода и водна площ 10 000 дка. Язовирът осигурява вода за напояване, както и спомага  работата на две водно-електрически централи. В землището на гр. Сухиндол и с. Горско Калугерово има по един микроязовир. През територията на общината преминава река Росица.

Обработваемата земя в община Сухиндол е 60 200 дка. Условията в района са подходящи за отглеждане на зеленчуци, лозови насаждения и зърнени култури.  Природно-климатичните условия в региона благоприятстват производството главно на лозови насаждения от винени и десертни сортове.Животновъдството се развива предимно в частния сектор, в стопанства с малък брой животни, което не позволява ефективно въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на отглеждането.Съществува възможност за пълноценно затваряне на цикъла земеделско производство – преработваща индустрия и появата на висококачествени и конкурентноспособни на европейския пазар продукти.

Природните дадености и климатични условия в община Сухиндол са предпоставки за развитието на различни видове туризъм. Най-вече потенциалът на района позволява развитие на селски, еко и винен туризъм.

Районът около язовир "Александър Стамболийски" е подходящ за развитието на селски туризъм поради тишината, чистия въздух и красивата природа. Има добри условия за различни видове водни спортове. Къщите в селото, което е в непосредствена близост, притежават интересна архитектура и могат да бъдат ремонтирани и пригодени за малки семейни хотели.

Другите водоеми (река Росица и микроязовири) на територията на общината редовно се посещават от туристи с цел любителски и спортен риболов.    Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието на екологичен  туризъм в общината. Това би дало възможност за комбиниране на почивката с хоби-занимания, придобиване на умения и задоволяване на нуждата от емоционални преживявания и впечатления.

Община Сухиндол има  благоприятно   туристическо   географско положение. Чрез пътната си мрежа, тя се   свързва с важен   туристически център за страната – гр. Велико Търново, както   и магистралата   София – Варна.

На 14 февруари всяка година традиционно се отбелязва празника Трифон Зарезан, свързан с лозарството и винопроизводството, тъй като Сухиндол е винарски край. Празнува се с атрактивен ритуал, зарязване и манифестация. Денят е обявен  за празник на общината, това е единственото място в България, където 14 февруари се почита по този начин.

Природните ресурси на региона оказват благоприятно въздействие за развитието на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде. Вината с произход Сухиндол, обикновено носят престижни нюанси на стари вина.

Ловико Сухиндол е приемник на най-старата лозаро-винарска кооперация в България, основана през 1909 година. Днес производството на изба Ловико Сухиндол надвишава 6 милиона литра качествени вина и ракии годишно, като 80% от продукцията е предназначена за износ за Русия, Латвия, Естония, Литва, Англия, Норвегия, Полша, САЩ, Канада.

Изба Сухиндол се намира в северния лозарски район на България и се е специализирала в производството на вината Гъмза, Каберне Совиньон и Мерло. Избата също произвежда вина и ракии от Совиньон Блан, Шардоне, Мускат и други сортове грозде. Винените асортименти са много, покриващи масови вина, сортови вина, резерви и специални селекционни вина. Избата разполага също и с богата колекция енотечни вина.

  • Площ 65,798 km²;
  • Население 2002 души;
  • Надморска височина 191 m;
  • Пощ.код 5240;
  • Тел.код 06136;
  • Мпс код ВТ;
  • Община Сухиндол;
  • Област Велико Търново;
Съществуването на Сухиндол датира най-вероятно още отпреди началото на нашето хилядолетие. По предания се предполага, че то е много по-старо селище, но точната датировка не може да се определи. В местността Селце има останки от селище от II-V в. сл. Хр., а в местността Драчево се е намирала средновековната крепост Дирица.