Резервати

Резерват Кормисош В отделни части на резервата се срещат вековни дъбови гори с неголяма площ. Флората на резервата е много разнообразна, като в по-високите му части преобладават вековни иглолистни гори от бял и черен б... 201
Резерват "Амзово" - Смолян Горски парк Амзово се намира само на 5 км от гр. Смолян в близост е едноименния резерват  „Амзово“. Паркът е създаден от сдружение “Fun in the mountain“ през 201... 283
Резерват "Горната кория" Разположен е върху северните склонове на Западна Стара планина в подножието на връх Ком. Общата му площ е 161 хектара, от която 146,1 ха залесени и 14,9 ха незалесени. Намира се на надморска височина ... 230
Резерват "Врачански карст" Обхваща северните, предимно скалисти склонове на Врачанската планина в района на Базовския и Стрешерския дялове. Разположен е между края на каменната кариера край село Паволче и пещерата Змеюва ду... 212
Природен резерват "Конгура" Животинския свят в резерват Конгура е твърде богат и разнообразен. От бозайниците се срещат сърна, дива свиня, див заек, лисица, златка. Птичия свят също е богат. Срещат се голям ястреб, късопръст яст... 203
Природен резерват "Соколата" Разположен е в землището на село Игралище и по склона на долината на река Лебница. Територията на Соколата има сравнително малка площ – 219,59 хектара. Резерватът е разположен върху скална основа обра... 181
Резерват "Църна река" - Сажденик Резерватът обхваща водосбора на Църна река в землището на село Сажденик. Разположен е на надморска височина между 1300 и 1650 м. Създаден е с цел защита на характерна горска екосистема, като в граници... 184
Поддържан резерват "Тъмна гора" Климатът е преходен средиземноморски с подчертано планинско влияние във високите части. Валежният максимум е през зимата, а минималното количество на вележите – през лятото. Снежна покривка се задържа... 174
Резерват "Вълчи проход" - Голица Днес заема площ от 42,31 хектара. Намира се на около 390 м н.в. В защитената местност има смесени буково-дъбови, буково-благунови и благуново-габърови дървета. Горите са запазени от човешката дейн... 231
Резерват "Ореляк" Границата на резервата минава по главното планинско било северно от връх Ореляк, като самото било е част от буферната зона на резерват Ореляк. Най-източните части от резервата са разположени по поречи... 165
Резерват "Купена"  Надморската височина на резервата е малка, затова голяма част от територията на Купена е заета от широколистни гори. Горите са най-вече от букови дървета. Характерни за резервата са смесените ... 260
Резерват "Стенето" В границите на Стенето се намира едноименното ждрело. Местността има добре развита карстова основа, което е предпоставка за образуването на карстови пещери и други карстови форми. В резервата се намир... 205
Резерват "Тисовица" Намира се в природен парк Странджа близо до село Българи в Община Царево, област Бургас. Площта на резервата е 749,30 хектара.ФлораГорите в резервата са съставени от източен горун – 43,16, бук – 31,82... 158
Резерват "Букака" Резерватът „Букака“ е горски масив, обявен за опазване на съществуващата коренна над стогодишна букова гора, съставена от вида мизийски бук (Fagus sylvatica ssp. moesiaca). В северната му част растат ... 246
Резерват "Кутелка" Обявен е за резерват с обща площ 645,1 хектара със Заповед №2 на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет от 22 декември 1983 година с цел запазване на съществуващата коренна рас... 193
Резерват "Белите брези" - Ардино Резерватът е създаден с цел опазването на единствената естествено растяща гора от бяла бреза в Родопите. Горите от бяла бреза са рядкост за България и основните площи, покрити с този вид, са изкуствен... 165
Резерват "Червената стена" Обявен е за резерват с обща площ 3029 хектара със Заповед No.2631 на Главно управление на горите при министерски съвет от 21.09.1962 година, с цел опазването на големия брой растителни видове, които р... 163
Резерват "Козята стена" Козя стена се намира в землището на село Чифлик, Община Троян. Площта на резервата е 904,3 хектара и на територията му се намира скалния феномен козя стена, както и други скални форми, поради което в ... 170
Резерват "Пясъчна Лилия" Резерватът е пример за остри екологични проблеми и неадекватно управление на защитена територия. Допуска се изхвърлянето на отпадъци и застрояването на околността му. Негативно влияние оказва и пр... 198
Природен парк "Кайлъка" - Плевен С просто око се забелязва спадът на световния океан през хилядолетията като оформени етажи по скалите и множеството пещери. В централната част на парка растат рядко срещаните в България хималайски бор... 414
Резерватът е защитена територия, където различни видове от флората и фауната могат да бъдат защитени и предпазени от изчезване. В резерватите се отглеждат много животни и растения, които са записани в червената книга. Посещението на резерватите става със специално разрешение извън маркираните пътеки. В тях се извършват научни изследвания, на чиято основа се предприемат ефективни мерки за защита на биосферата от антропогенното влияние.