Резервати

Природен парк "Кайлъка" - Плевен С просто око се забелязва спадът на световния океан през хилядолетията като оформени етажи по скалите и множеството пещери. В централната част на парка растат рядко срещаните в България хималайски бор...
Резерват Баюви дупки - Джинджирица ДНП Пирин    Резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ е създаден през 1934 г. с постановление № 1388 на МЗДИ, разширен със заповеди № 300 на МГОПС от 1976 г и № 976 на КОПС от 1980 г.Разпо...
Резерват "Ропотамо" За да бъде запазена природата на резервата от по-нататъшни увреждания, през 1992 г. статутът на Ропотамо се променя на „резерват със строг режим“ с прилежаща буферна зона. Според действащото законодат...
Бистришко бранище - Резерват Преди смерча от 2001 г. повече от половината площ (52%) на резервата е била заета от гори, а останалата част е била заета от поляни с храстова или тревна растителност и от каменни реки. Въпреки сравни...
Национален парк "Пирин" Голямото разнообразие в релефно отношение е причина за изключителното разнообразие на растителния свят. Парк Пирин е една от най-интересните в ботаническо отношение местности в България. Първите сведе...
Национален парк "Рила" Паркът влиза изцяло в планинската климатична област, която е определена от климатичното райониране на райони с надморска височина над 1000 м. Планина Рила се намира на границата между Преходно-средизе...
Резерватът е защитена територия, където различни видове от флората и фауната могат да бъдат защитени и предпазени от изчезване. В резерватите се отглеждат много животни и растения, които са записани в червената книга. Посещението на резерватите става със специално разрешение извън маркираните пътеки. В тях се извършват научни изследвания, на чиято основа се предприемат ефективни мерки за защита на биосферата от антропогенното влияние.