Язовири

Язовирът, наричан и водохранилище, е изкуствен воден басейн, създаден чрез изграждане на язовирна стена. Язовирите се създават, за да осигурят питейна вода на населението, да подсигурят вода за поливане в селското стопанство например, да се използват за енергийни нужди и други.

Малките речни бентови завирвания и водохранилища се наричат микроязовири, обемът вода в тях не позволява по-широкото им използване в стопанството и често подобни малки изкуствени езера се използват само за мелиорация на неголеми площи и за развъждане на риби.