Резерват "Букака"

Рейтинг:
0 / оценки
Понастоящем „Букака“ е със статут на поддържан резерват.
Заема обособена зона от територията на природен парк Шуменско плато. Намира се в централната част на парка на надморска височина 450 m.
Резерватът „Букака“ е горски масив, обявен за опазване на съществуващата коренна над стогодишна букова гора, съставена от вида мизийски бук (Fagus sylvatica ssp. moesiaca). В северната му част растат още зимен дъб, габър, благун, клен, цер и други дървесни видове. Подлесът е съставен от леска, глог, шипка, къпина, мъждрян. Тревната покривка е представена от синчец, лютиковидна съсънка, куха лисичина, момкова сълза, петров кръст, пролетно ботурче.

От представителите на животинския свят могат да се срещнат лисица, заек, язовец, сърна, дива свиня, сиво хомяче, благороден елен, няколко вида змии.