Условия за ползване на интернет сайта po4ivka.net

С използване на интернет сайта Po4ivka.net, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.
І. Общи положения

1). Интернет сайтът Po4ivka.net, наричан още Po4ivka.net, представлява социална платформа и каталог с публикации на обекти с туристическа насоченост - забележителности, обекти, атракциони, събития, пътеписи, снимки, видеа и др., който се администрира от Уеб Студио Дива ЕООД, ЕИК 202731618. Сайтът има за цел да съдейства за развитието на туризма в България.

2). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Po4ivka.net е зареден в браузъра, представлява изрично електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване.

3). Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или бутон в сайта Po4ivka.net.

4). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Уеб Студио Дива" ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "Уеб Студио Дива" ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "Уеб Студио Дива" ЕООД.

7). Всеки потребител следва да е наясно, че потвърждавайки клаузите на тези Общи условия и на техните раздели (приложения), се обвърва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с Администратора на сайта, така и в отношенията си с останалите потребители възникнали в резултат на използването на сайта.

8). Администраторът и собственик на сайта Po4ivka.net има право да извършва рекламна дейност в него с търговска цел за реализиране на печалба.

9). За неуредени случаи в договорните отношения възникнали между потребители при сключване на договор между тях чрез използването на сайта, както и при противоречие между клаузите на договор сключен между потребители чрез използването на сайта и клаузите на тези Общи условия и приложенията им, се прилагат клаузите на Общите условия и приложенията им.

10). "Уеб Студио Дива" ЕООД запазва правото си да изтрие и заличи потребителския профил на Потребител, както и по своя преценка да забрани по-нататъшно използване на уебсайта от него, без да носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на това, в следните случаи:
- при нарушение на някое от правилата, включени в настоящите Общи условия, от страна на Потребителя;
- при съмнения за некоректни действия от страна на Потребителя спрямо "Уеб Студио Дива" ЕООД или други Потребители;
- при съмнения за нарушаване на разпоредби на действащото законодателство;
- в случай на предоставяне на неверни или подвеждащи данни от страна на потребителя;
- в случай на неизползване на потребителския профил на Потребителя в продължение на дълъг период от време;
- в други ситуации, по преценка на "Уеб Студио Дива" ЕООД.

12). Услугите на сайта са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако Потребителят е непълнолетно лице, той няма право да използва услугите без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Използването на сайта без такова разрешение е в разрез с настоящите Общи условия и представлява скриване на важна информация и подвеждане на Администратора. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на Потребителя.
ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор (на сайта) - "Уеб Студио Дива" ЕООД, ЕИК: 202731618, със седалище и адрес на управление: гр. Божурище, ул. Здравец 8, e-mail: office@sdiva.net;

Браузър - софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Po4ivka.net;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Кампания за потребителско съдъжание - специална ограничена във времето кампания, организирана от Администратора, подробно описана в Раздел VI, даваща възможност на потребителите на сайта Po4ivka.net да качват съдържание за туристически обекти за публикуване в каталога при одобрение на съдържанието от страна на Администратора.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта Po4ivka.net, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Po4ivka.net, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно Политиката за лични данни и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Po4ivka.net.

Публикация - Снимки и/или текстово съдържание, качени на сайта Po4ivka.net – от Администратора в качеството му на собственик на съдъжанието; или от Администратора в качеството му на получил разрешение от правоносителя; или от трети лица – правоносители, след одобрение на съдържанието от Администратора.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Публикуващ потребител - Всяко лице, отговарящо на определението “потребител” в Раздел ІІ от Общите условия за ползване на сайта Po4ivka.net, което е изпратило на Администратора текстов и/или снимков материал за публикация в сайта.

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта Po4ivka.net, предоставяща публично частична информация за потребителя, включваща посочени от него данни - име, възраст, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършени от него действия чрез платформата Po4ivka.net, незабранена от потребителя чрез настройките на профила му, до които той има достъп по всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители (онлайн приятелства).

Реклама - Всеки рекламен материал на сайта Po4ivka.net, публикуван с търговска цел за реализиране на печалба.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Туристически обект - Всяка природна и/или културна забележителност и/или атракцион и/или събитие, с туристическа насоченост, представляващи обществен интерес и мотивиращи посещение на място, включени в сайта Po4ivka.net.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисвитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Сайта и предоставяне на максимално добри услуги.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Използвани съкращения:
- ГПК - Граждански процесуален кодекс;
- ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни;
- ЗЗП - Закон за защита на потребителите;
III. Защита на лични данни

1). "Уеб Студио Дива" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). "Уеб Студио Дива" ЕООД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за лични данни.

3). С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на "Уеб Студио Дива" ЕООД, съгласно Политиката за лични данни, неизменна част от Общите условия.
IV. Авторски права

1). Сайтът Po4ivka.net обединява публикации под формата на снимков и текстов материал, описващи природни и културни забележителности, събития, атракциони и др. с туристическа насоченост.

2). Съдържанието в Po4ivka.net, публикувано от Администратора, е интелектуална собственост на Администратора, и е обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения. Това съдържание не може да бъде използвано от трети лица, без изрично разрешение от Администратора.

3). Съдържанието в Po4ivka.net, публикувано от трети лица или добавено от Администратора с разрешението на третите лица, е интелектуална собственост на третите лица, която е била предоставена от тях за ползване от Администратора. В този случай, в публикациите е обявен източникът или авторът или правоносителят. Съдържанието е обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения. То не може да бъде използвано от други лица, без изрично разрешение от правоносителите му.

4). Съдържанието в Po4ivka.net, което не е предмет на авторски права, е свободна обществено достъпна информация.

5). Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта Po4ivka.net, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на "Уеб Студио Дива" ЕООД и не могат да бъдат използвани от което и да било друго лице в нарушение на действащото законодателство.

6). Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на "Уеб Студио Дива" ЕООД без изрично предварително писмено разрешение на "Уеб Студио Дива" ЕООД, е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.

7). Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта Po4ivka.net без изрично предварително писмено разрешение на "Уеб Студио Дива" ЕООД.

8). Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от "Уеб Студио Дива" ЕООД, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на "Уеб Студио Дива" ЕООД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта Po4ivka.net.

9). При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "Уеб Студио Дива" ЕООД, нарушителят дължи на "Уеб Студио Дива" ЕООД неустойка в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава "Уеб Студио Дива" ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, включително обезщетението по п.V.1.

10). Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайт, собственост на "Уеб Студио Дива" ЕООД, и на неговите функционалности, да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Уеб Студио Дива" ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта Po4ivka.net и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

11). С потвърждаването на тези Общи условия, всеки Потребител се съгласява и признава, че "Уеб Студио Дива" ЕООД притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе) показването на реклами, технологии, технология за търсене, технологията за сезиране за определени действия, включително подразбиращи се лицензи относно обекти, лицензирани от "Уеб Студио Дива" ЕООД, както и че Потребителят няма да придобива права от системата на "Уеб Студио Дива" ЕООД. Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от "Уеб Студио Дива" ЕООД. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на "Уеб Студио Дива" ЕООД. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя авторскоправни правомощия на "Уеб Студио Дива" ЕООД, търговски марки, промишлени дизайни или други права на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от "Уеб Студио Дива" ЕООД.
V. Ограничения и отговорности

1). Всички права върху интелектуална собственост, отнасящи се до всички материали, публикувани в Po4ivka.net, са защитени от разпоредбите на Закона за авторското право и сродните права и Наказателният кодекс, собственост са на "Уеб Студио Дива" ЕООД или на посочена трета страна, която е отстъпила правото им за ползване на "Уеб Студио Дива" ЕООД, и не се използват, нито могат да се използват по начин, който да нарушава приложимото право. При нарушаване на закона и Общите правила, виновното лице дължи обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението, като се взема предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението, а съдът определя размер на обезщетение, което при липса на достатъчно данни за изчисляване на размера му, може да стигне до 100 000 (сто хиляди) лева, а ако деянието съставлява престъпление по чл. 172”а” и сл. от Наказателния кодекс, наказанието може да достигне до 8 (осем) години лишаване от свобода.

2). В случай на направена публикация от потребител, единствено публикуващият потребител носи отговорност за евентуалното нарушение на авторските права на трети лица.

3). "Уеб Студио Дива" ЕООД не е длъжно да следи за спазването от страна на публикуващите потребители на авторските права на трети лица.

4). Като Администратор на сайта Po4ivka.net, "Уеб Студио Дива" ЕООД си запазва правото да заличи всяка публикация на потребител, без да носи каквато и да било отговорност към него, във всеки момент, в който е възникнал или би могло да възникне спор с трето лице, за авторско право по отношение на конкретна публикация, както и когато конкретната публикация накърнява и/или би могла да накърни други обективни или субективни права на което и да било трето лице.

5). Ако в резултат на публикация от страна на потребител, която публикация нарушава авторското право и/или което и да било друго обективно и/или субективно право на трето лице, бъде ангажирана имуществената отговорност на "Уеб Студио Дива" ЕООД, потребителят, направил публикацията, дължи обезщетение на "Уеб Студио Дива" ЕООД в размера на установената му имуществена отговорност. В тези случаи, потребителят трябва да обезщети Администратора и всяка трета страна за всички причинени щети или загуби, включително платени глоби, такси за адвокати и други разходи, произтичащи от подадени искове и/или от обезщетения изплатени на трети лица във връзка с нарушените права.
VI. Кампания за потребителско съдържание

1). Кампанията за потребителско съдържание дава възможност на потребителите на сайта Po4ivka.net, в периода на активността ѝ, да качват съдържание на туристически обекти, за публикуване в каталога, при одобрение на съдържанието от страна на Администратора.
VII. Правила за участие в Кампанията за потребителско съдържание

1). Всеки потребител има право да изпрати на Администратора собствена информация, представляваща текстов и/или снимков материал за туристически обекти, която да бъде публикувана в сайта Po4ivka.net.

2). С потвърждението на настоящите условия, всеки потребител декларира, че с изпращане на текстов и/или снимков материал за публикация от Администратора в сайта Po4ivka.net, заявява, че той е автор на изпратените материали, че не съществува спор за авторски права по отношение на тях и че дава съгласието си и отстъпва на Администратора, правото да използва изпратения текстов и/или снимков материал, като го публикува в сайта Po4ivka.net и/или в друг от сайтовете на Администратора, в обем и за време, каквито Администраторът намери за добре.

3). Администраторът извършва подбор относно вида и обема на публикувания материал, изпратен за публикация от потребителя, и одобреният материал се публикува в сайта Po4ivka.net и/или в друг от сайтовете на Администратора, с посочване на потребителското име на потребителя, предоставил материала.

4). Подборът на изпратените за публикуване материали се извършва единствено с оглед на тяхната информационна и художествена стойност.

5). Не се публикуват материали, представляващи реклама, ако не е бил сключен нарочен договор с Администратора.

6). Материалите, които не са били одобрени от Администратора за публикация, не се връщат на изпратилият ги потребител, а се унищожават.

7). При извършването на подбора, Администраторът не извършва проверка на авторските права на публикуващият потребител.

8). По отношение на третите лица, автор на текстовият и/или снимков материал е публикуващият потребител.

9). Одобрените публикации се качват в сайта Po4ivka.net и/или в друг от сайтовете на Администратора, в срок до 20 работни дни от подаването им за публикуване.

10). При техническа възможност, Администраторът дава възможност на потребителите да гласуват за направените публикации чрез бутони “харесвам/не харесвам” и/или “потвърждавам/оспорвам” относно верността и качеството на публикуваната информация (когато тази функционалност бъде достъпна).

11). Ако след одобряване на качени потребителски материали и публикуването им в някой от сайтовете на Администратора, независимо от изминалия период от време, на Администратора стане известно, че съответните материали са предмет на авторски права на трети лица и/или са в нарушение на настоящите Общи условия, то Администраторът премахва съответните материали от сайта, в който са били публикувани.
VIII. Декларации при участие в Кампанията за потребителско съдържание

1). Публикуващият потребител декларира, че всичките му действия в изпълнението на тези Общи условия:

        (а). са и ще бъдат в съответствие с всички приложими закони, правилници, наредби и подзаконови актове;

        (б). не нарушават и няма да нарушават всяко задължение към или правата на всяко лице или субект, включително, без ограничение, правата на интелектуална собственост, публичност или поверителност, или права или задължения по защита на потребителите, закононарушение, или клаузите по Общитне условия, както и:

        (в). не са морално укорими, и не са свързано с омраза или друго насилие.
IX. Допълнителни условия

1). Във всички случаи, когато Потребител качва в сайта Po4ivka.net снимки, видеа и друго съдържание, той го прави на своя отговорност, като е длъжен сам да уреди авторските права на съответните материали, както и съгласието на евентуално заснетите лица. От наша страна препоръчваме да не се качват снимки и видео материали, съдържащи изображения на физически лица

2). "Уеб Студио Дива" ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без да уведомява за това потребителя.

3). С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.

4). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията им се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5). Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "Уеб Студио Дива" ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

6). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6). Настоящите Общи условия включват и следните документи - Приложения:

        - Политика за защита на личните данни

Всички права запазени!

"Уеб Студио Дива" ЕООД, ЕИК 202731618, със седалище и адрес на управление: гр. Божурище, ул. Здравец 8, e-mail: office@sdiva.net, тел: 0888484697.