Аврен (Област Варна)

Аврен е село разположено в Североизточна България. Предишното му име е Момино. То е административен център на община Аврен, област Варна и се намира на 7 км северозападно от село Садово.  Селото е разположено в източната част на Дунавската хълмиста равнина, в южните полегати склонове на Авренското плато, на височина 360 метра на морското равнище. Климатът се характеризира като умереноконтинетален. Почвите са излужени черноземи.Географското положение на Авренското плато обуславя значението му при заселването на района. Запазени са свидетелства за антични селища, светилище на бог Херос, две ранновизантийски крепости и скален манастир.

Името Аврен се среща за първи път в регистри от ХVІІ век именно под името Ак-виран. До руско-турската война от 1828 г.-1829 г. и Кримската война селището е било населено с турци, а също и с българи от етническта група хърцои. След това настъпва разселването им из цяла Североизточна България и отвъд река Дунав в Бесарабия. На тяхно място идват нови заселници – балканджии-ваяци от селата Голица и Козичино. Те дават много от имената на известните местности в района – „Бобата”, „Дойково дере”, „Костови ниви”, „Манолова чешма”, „Бялата пръст”, „Пода”, „Харамията”, „Кишишлик кале”. При избухването на Балканската война, Георги Желев от Аврен е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Четвърта рота на Десета прилепска дружина и е награден с кръст „За храброст“ IV степен.С указ от 22 септември 1964 г. на с. Момино се възстановява старото име – Аврен. 
  • Регион Североизточна България;
  • Област Варна;
  • Община Аврен;
  • Надморска височина 360м.;
  • Площ землище 58,364 км2;
  • Пощенски код 9135;
  • Телефонен код 05106;
  • Население 712 души;

Община Аврен


Общината попада в източната част на област Варна. С площта си от 353,776 km2 заема 6-то място сред 12-те общини на областта, което съставлява 9,24% от територията на областта. Границите ѝ са следните:Близо 2/3 от територията на общината, в източната част се заема от Авренското плато (Момино плато) с най-висока точка връх Пейкови ниви (329 m), разположен на 1,5 km на северно от общинския център село Аврен. Останалата, западна част на общината е равнинна и се заема от широката и плоска Синделска низина, обхващаща част от долини на река Провадийска и река Камчия, които в района на селата Дъбравино и Юнак се сближават на около 3 km. Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. 
Основните реки са две: на юг долното течение на Камчия с множество къси леви притоци идващи от Авренското плато и на запад и северозапад – най-долното течение на Провадийска река. Климатът на общината е умереноконтинентален, със значително влияние на Черно море. Общината се състои от 17 населени места. През територията на общината преминават три броя участъци от железопътната мрежа на България. През общината преминават частично или изцяло 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 85,2 km.   


В северозападната част на платото се намират останките на средновековна крепост от времето на Византия и Първа българска държава, чието запазено през вековете название е Петрич кале. Тя се намира на 4 км северно от село Аврен, в едноименната защитена местност. Издигната е през V-VІ век, по късно разрушена и изградена отново през ХІ-ХІІ век. По време на последния кръстоносен поход обединените християнски армии на полско-унгарския крал Владислав III крепостта е превзета и разрушена на 7 ноември 1444 г. Днес в района е изградена почивна станция.

Останки на друга късноантична и средновековна крепост, наречена Акверан. Тя се намира на 1.95 км южно от Аврен в местността „Кишишлика”. Разположена е върху носообразно скално възвишение високо на места до 10 m. Достъпът е от север, където седловината е преградена с ров и крепостна стена дълга около 270 m, ограничаваща защитена площ около 30 дка. В Акверан са намерени кръстове, накити и монети на цар Иван Александър (1331-1371). 

Източноправославната църква в селото е построена през 1868 г. и е именувана на Св. Великомъченица Параскева-Петка. Народно читалище „Петко Рачев Славейков“. В Аврен се намира базовата астрономическа обсерватория, прикрепена към НАОП „Николай Коперник“ – Варна. Там се провеждат редовни наблюдения от варненския астрономически клуб „Канопус“.